Results of public procurement for R&D project

 

AVIONIX ENGINEERING SP Z O.O informs about results of public procurement procedures for R&D project

POIR_1.1.1_RF: Notification of the selection of the best offer in the procedure Nr 1/POIR/2015 for the supply of Research on Transceiver

We inform that the offer was awarded to Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

POIR_1.1.1_MLAT: Notification of the selection of the best offer in the procedure Nr 2/POIR/2015 for the supply of development work on MLAT algorithms

We inform that the offer was awarded to Politechnika Gdańska

 

AVIONIX ENGINEERING SP Z O.O informuje o wynikach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla projektu B + R 

POIR_1.1.1_RF: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu Nr 1/POIR/2015 na dostawe prac badawczych nad nadajnikoodbiornikiem

Zawiadamiamy, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta:  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

POIR_1.1.1_MLAT: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postepowaniu Nr 2/POIR/2015 na dostawe na dostawe prac rozwojowych nad algorytmem MLAT

Zawiadamiamy, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta: Politechnika Gdańska

Dot. postępowania o udzielenie zamowien publiczneych udzielanych zgodnie z zasada konkurencyjnosci podwykonawcy części prac merytorycznych projektu SYSTEM KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO NOWEJ GENERACJI ADS-B/MLAT, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w latach 2015-2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020